امضای اسنادهمکاری با حضور روسای جمهور ایران و ترکیه

امضای اسنادهمکاری با حضور روسای جمهور ایران و ترکیه
چند سند همکاری بین ایران و ترکیه با حضور روسای جمهور هر دو کشور به امضا رسید.
۱۶:۴۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۸ فروردین


امضای اسنادهمکاری با حضور روسای جمهور ایران و ترکیه

چند سند همکاری بین ایران و ترکیه با حضور روسای جمهور هر دو کشور به امضا رسید.
۱۶:۴۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۸ فروردین


امضای اسنادهمکاری با حضور روسای جمهور ایران و ترکیه

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author