اعتراف آرسن ونگر درباره ستاره این روزهای تیم ملی فرانسه

اعتراف آرسن ونگر درباره ستاره این روزهای تیم ملی فرانسه
آرسن ونگر اعلام کرد که دمیتری پایت در لیست خرید او بوده است.

اعتراف آرسن ونگر درباره ستاره این روزهای تیم ملی فرانسه

آرسن ونگر اعلام کرد که دمیتری پایت در لیست خرید او بوده است.
اعتراف آرسن ونگر درباره ستاره این روزهای تیم ملی فرانسه

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author