اصابت خمپاره به کنسولگری روسیه در حلب

اصابت خمپاره به کنسولگری روسیه در حلب
گروه های مسلح با استفاده از توپخانه ساختمان کنسولگری روسیه در شهر حلب واقع در شمال سوریه را هدف قرار دادند.
۱۹:۳۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


اصابت خمپاره به کنسولگری روسیه در حلب

گروه های مسلح با استفاده از توپخانه ساختمان کنسولگری روسیه در شهر حلب واقع در شمال سوریه را هدف قرار دادند.
۱۹:۳۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


اصابت خمپاره به کنسولگری روسیه در حلب

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , ,

About the author