از رفاقت در بیرون از زمین تا هماهنگی در مستطیل سبز/ منصوریان چطور به زوج برزیلی‌اش اعتماد کرد؟

از رفاقت در بیرون از زمین تا هماهنگی در مستطیل سبز/ منصوریان چطور به زوج برزیلی‌اش اعتماد کرد؟
سرمربی استقلال از زمانی که به بازیکنان برزیلی خود اعتماد کرده است، موفق شده است نتایج خوبی به دست بیاورد.

از رفاقت در بیرون از زمین تا هماهنگی در مستطیل سبز/ منصوریان چطور به زوج برزیلی‌اش اعتماد کرد؟

سرمربی استقلال از زمانی که به بازیکنان برزیلی خود اعتماد کرده است، موفق شده است نتایج خوبی به دست بیاورد.
از رفاقت در بیرون از زمین تا هماهنگی در مستطیل سبز/ منصوریان چطور به زوج برزیلی‌اش اعتماد کرد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author