ادعای NTV SPOR/ ابراز علاقه بشیکتاش به جذب مدافع بارسلونا

ادعای NTV SPOR/ ابراز علاقه بشیکتاش به جذب مدافع بارسلونا
ژرمی متیو، مدافع فرانسوی بارسلونا مورد توجه باشگاه بشیکتاش ترکیه قرار گرفته است.

ادعای NTV SPOR/ ابراز علاقه بشیکتاش به جذب مدافع بارسلونا

ژرمی متیو، مدافع فرانسوی بارسلونا مورد توجه باشگاه بشیکتاش ترکیه قرار گرفته است.
ادعای NTV SPOR/ ابراز علاقه بشیکتاش به جذب مدافع بارسلونا

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author