احمدی:وزیر گفته لیست درآمد و هزینه استقلال وپرسپولیس اعلام شود/هدایتی به هیات مدیره اضافه نمی شود

احمدی:وزیر گفته لیست درآمد و هزینه استقلال وپرسپولیس اعلام شود/هدایتی به هیات مدیره اضافه نمی شود
معاون وزیر ورزش می گوید هنوز ترکیب هیات مدیره پرسپولیس کامل نشده است.

احمدی:وزیر گفته لیست درآمد و هزینه استقلال وپرسپولیس اعلام شود/هدایتی به هیات مدیره اضافه نمی شود

معاون وزیر ورزش می گوید هنوز ترکیب هیات مدیره پرسپولیس کامل نشده است.
احمدی:وزیر گفته لیست درآمد و هزینه استقلال وپرسپولیس اعلام شود/هدایتی به هیات مدیره اضافه نمی شود

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author