اجرای طرحهای بزرگ فقط با پیوست زیست محیطی ممکن است

اجرای طرحهای بزرگ فقط با پیوست زیست محیطی ممکن است
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهتمام دولت به محیط زیست گفت: هیچ طرح بزرگی اجرا نمی شود مگر اینکه پیوست زیست محیطی داشته باشد.
۱۴:۴۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۸ خرداد


اجرای طرحهای بزرگ فقط با پیوست زیست محیطی ممکن است

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهتمام دولت به محیط زیست گفت: هیچ طرح بزرگی اجرا نمی شود مگر اینکه پیوست زیست محیطی داشته باشد.
۱۴:۴۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۸ خرداد


اجرای طرحهای بزرگ فقط با پیوست زیست محیطی ممکن است

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author