آغاز به کار کمپ فوتبال بارسلونا در ایران

آغاز به کار کمپ فوتبال بارسلونا در ایران
مدرسه فوتبال بارسلونا از 11 تا 17 اردیبهشت ماه، کمپ فوتبالی را برای کودکان 8 تا 14 سال در تهران برگزار خواهد کرد.

آغاز به کار کمپ فوتبال بارسلونا در ایران

مدرسه فوتبال بارسلونا از 11 تا 17 اردیبهشت ماه، کمپ فوتبالی را برای کودکان 8 تا 14 سال در تهران برگزار خواهد کرد.
آغاز به کار کمپ فوتبال بارسلونا در ایران

آپدیت نود 32

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author